Το κληροδότημα της CARF: συνέχεια στο χρόνο - CARF
Επιλογή Σελίδας

Κληροδότημα

Η συνεχής στήριξη της ολοκληρωμένης εκπαίδευσης των ιερέων και των ιεροσπουδαστών υπερβαίνει τους κύκλους της οικονομίας. Εργαζόμαστε στο ταμείο κληροδοτήματος (δωρεά) της CARF, ώστε να μπορούμε πάντα να τους υποστηρίζουμε.

Κληροδότημα CARF CARF βέλος προς τα κάτω λευκό

Ποιος είναι ο στόχος;

Το δωρεά στοχεύει στη συνεπή υποστήριξη της ολοκληρωμένης εκπαίδευσης των ιερέων και των σεμιναρίων, πέρα από τους αρνητικούς κύκλους της οικονομίας.

Τα έσοδα που εισπράττονται για το ταμείο επενδύονται με σύνεση, με στόχο τη διατήρηση της αγοραστικής δύναμης του αρχικού κεφαλαίου, και μέρος των κερδών χρησιμοποιείται για υποτροφίες.

Διάγραμμα επενδύσεων. Μετοχές, ομόλογα, ακίνητα και άλλα

Είναι το αποτέλεσμα της επένδυσης που χρησιμοποιείται ως βοήθημα μελέτης.

Πώς γίνεται η διαχείρισή του;

Το δωρεά Το CARF διοικείται από μια επιτροπή εμπειρογνωμόνων, η οποία επενδύει έτσι ώστε οι μελλοντικές γενιές να έχουν τουλάχιστον την ίδια ικανότητα δράσης με τη σημερινή γενιά (διαγενεακή ισότητα). Περίπου:

Επανεπένδυση

Για το σκοπό αυτό, μέρος του επενδυτικού αποτελέσματος (τόκοι, μερίσματα, κεφαλαιακά κέρδη κ.λπ.) επανεπενδύεται στο ίδιο το αμοιβαίο κεφάλαιο, έτσι ώστε το αμοιβαίο κεφάλαιο να μην χάνει την αγοραστική του δύναμη λόγω των επιπτώσεων του πληθωρισμού.

Ραβδόγραμμα

Αρχές και δέσμευση

Η CARF, δεσμευμένη στις αρχές των κοινωνικά υπεύθυνων επενδύσεων, επιδιώκει να επενδύει σε αμοιβαία κεφάλαια με πρωτοβουλίες που προωθούν την περιβαλλοντική φροντίδα, την κοινωνική ευθύνη και τις πρακτικές ορθής εταιρικής διακυβέρνησης (ESG).

Το CARF συμμορφώνεται επίσης με τους κώδικες δεοντολογίας για τις υπεύθυνες χρηματοοικονομικές επενδύσεις, τόσο όσον αφορά τα μέσα και την οργάνωση του Ιδρύματος όσο και την επιλογή των επενδύσεων.

Καθώς ο αντίκτυπος μιας δωρεάς καθίσταται μόνιμος με την πάροδο του χρόνου, το Ίδρυμα CARF θα είναι σε θέση να αναλάβει πιο φιλόδοξα και μακροπρόθεσμα έργα.

Στοιχεία που επιτεύχθηκαν το 2021

Διαβάστε αναλυτικά την έκθεση διαχείρισης Κληροδότημα της CARF. Ο στόχος είναι να αυξηθεί το ποσό που διατίθεται για υποτροφίες και υποτροφίες σπουδών κατά 1 % κάθε χρόνο.

Εικονίδιο υποτροφιών

για υποτροφίες

Εικονίδιο βοήθειας

%

της ενίσχυσης το 2021