Gailestingumo darbai: dvasiniai ir kūniški - CARF
Pasirinkite puslapį
M.V.C.
17 Kov, 21 m.

Tinklaraštis

šventasis ekspeditorius

Gailestingumo darbai: dvasiniai ir kūniški

Gailestingumo darbai - tai labdaringa veikla, kuria padedame savo artimui tenkinti jo kūno ir dvasinius poreikius.

Kokie yra gailestingumo darbai?

Tai nesavanaudiški ir dosnūs veiksmai, kuriuos atliekame dėl kitų. Yra keturiolika gailestingumo darbų: septyni kūniški ir septyni dvasiniai. Mokymas, patarimas, guodimas, paguoda, užuojauta yra dvasiniai gailestingumo darbai, kaip ir atleidimas bei kantri kančia. Tarp kūniškų gailestingumo darbų yra išmaldos davimas, kuris yra vienas iš pagrindinių broliškos meilės liudijimų; tai taip pat yra Dievui patinkanti teisingumo praktika. Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2447

Popiežius Pranciškus 2014-uosius metus paskelbė Gailestingumo metaiČia apžvelgsime gailestingumo darbus, kuriuos jis rekomendavo apmąstyti ir atlikti šiuo laikotarpiu, tačiau kurių nevalia pamiršti.

Kiekvienas krikščionis turi nepamiršti šių darbų, nes jie yra "būdas pažadinti mūsų sąžinę, kuri skurdo dramos akivaizdoje dažnai būna mieguista, ir dar giliau įžengti į Evangelijos, kurioje vargšai yra privilegijuoti dieviškojo gailestingumo gavėjai, širdį".

Bažnyčia turi geros motinos išmintį, kuri žino, ko reikia jos vaikams, kad jie augtų sveiki ir stiprūs kūnu ir dvasia. Gailestingumo darbais jis kviečia mus iš naujo atrasti, kad tiek mūsų bičiulių kūnui, tiek sielai reikia rūpesčio ir kad Dievas kiekvienam iš mūsų patikėjo šią rūpestingą globą.. "Gailestingumo objektas yra visas žmogaus gyvenimas. Pats mūsų gyvenimas kaip "kūnas" yra alkanas ir ištroškęs, jam reikia drabužių, pastogės ir lankytojų, taip pat garbingo palaidojimo, kurio niekas pats sau negali suteikti (...). Pats mūsų gyvenimas kaip "dvasia" turi būti auklėjamas, taisomas, skatinamas, guodžiamas (...). Mums reikia, kad kiti mums patartų, atleistų, mus pakęstų ir už mus melstųsi".  Pranciškus, 3-ioji meditacija per kunigų jubiliejų, 2016 m. birželio 2 d.

Popiežius Pranciškus baigia vieną iš savo katechezių apie 14 gailestingumo darbų

Gailestingumo darbų poveikis juos atliekančiam asmeniui

Gailestingumo darbų praktikavimas sukuria malonę tam, kuris juos atlieka. Luko evangelijoje pasakojami Jėzaus žodžiai: "Duokite, ir jums bus duota". Taigi atlikdami gailestingumo darbus mes vykdome Dievo valią, duodame kažką iš savęs kitiems, o Viešpats mums pažada, kad ir mums duos tai, ko mums reikia.

Kita vertus, gailestingumo darbų atlikimas yra būdas atlyginti ir atkurti mūsų sielą už nuodėmes, jau atleistas Susitaikinimo sakramentu. išpažintis. Atlikdami gerus darbus, pavyzdžiui, gailestingumo darbus. "Palaiminti gailestingieji, nes jie susilauks gailestingumo". Mt 5, 7.

Be to, gailestingumo darbai padeda mums žengti į dangų, nes dėl jų tampame panašūs į Jėzų, mūsų pavyzdį, kuris mus mokė, koks turi būti mūsų požiūris į kitus. Evangelijoje pagal Matą randame tokius Kristaus žodžius: "Nekraukite sau lobių žemėje, kur kandys ir rūdys gadina, kur vagys įsilaužia ir vagia, bet kaupkite sau lobius danguje, kur nei kandys, nei rūdys negadina, kur vagys neįsilaužia ir nevagia. Nes kur jūsų lobis, ten ir jūsų širdis".

Laikydamiesi šio Viešpaties mokymo laikinąsias gėrybes iškeičiame į amžinąsias gėrybes, kurios yra tikrai vertingos.

Kūno gailestingumo darbai
1 Ligonių lankymas
2 Alkanų maitinimas
3 Duokite gerti ištroškusiems.
4 nakvynės suteikimas piligrimams.
5 Nuogas padažas.
6 Kalinių lankymas.
7 Mirusiųjų laidojimas.

Kūno gailestingumo darbai

"Žmogus, kuris nereaguoja į vargus ar neteisybę ir nesistengia jų sušvelninti, nėra žmogus pagal Kristaus širdies meilės matą".
Popiežius Pranciškus

Pamaitinkite alkanus ir duokite atsigerti ištroškusiems

"Kas turi du paltus, tegul išdalina juos neturintiems, o kas turi ką valgyti, tegul taip pat daro" (Lk 3, 11). Šie du gailestingumo darbai papildo vienas kitą ir reiškia pagalbą, kurią turėtume teikti maisto ir kitų gėrybių pavidalu tiems, kuriems jų labiausiai reikia.

Piligrimų apgyvendinimas

Šiais laikais tai nėra dažnas atvejis, tačiau gali atsitikti taip, kad priimsime žmogų į savo namus ne iš gryno draugystės ar šeimos svetingumo, bet dėl tikro poreikio.

Nuogas padažas

Šiuo gailestingumo darbu siekiama sumažinti kitą pagrindinį poreikį - drabužių. Daug kartų mums tai palengvina parapijose ir kituose centruose rengiamos drabužių rinkliavos. Kalbant apie drabužių dovanojimą, verta pagalvoti, kad galime dovanoti tai, kas liko arba kas nebereikalinga, tačiau taip pat galime dovanoti tai, kas dar naudinga.

Jokūbo laiške esame skatinami būti dosnūs: "Jei brolis ar sesuo yra nuogi ir stokoja kasdienio maisto, o vienas iš jūsų jiems sako: "Eikite ramybėje, sušilkite ar pamaitinkite", bet neduodate jiems to, kas būtina kūnui, kokia iš to nauda?" Jokūbo 2, 15-16.

Ligonių lankymas

Šiais pasaulinės pandemijos laikais šis gailestingumo darbas įgauna didelę prasmę. Tai tikra globa, susijusi tiek su fiziniais poreikiais, tiek su draugijos palaikymu ir meldžiasi už ligonius ir pagyvenusiems žmonėms. Geras Šventojo Rašto pavyzdys yra Luko evangelijos palyginimas apie gerąjį samarietį.

Kalinių lankymas

Tai - lankyti kalinius ir teikti jiems ne tik materialinę, bet ir dvasinę pagalbą, kuri padeda jiems tobulėti kaip žmonėms, pasitaisyti, išmokti dirbti naudingą darbą, kai jie baigs teisingumo sistemos skirtą laiką. Šiandien šią sudėtingą solidarumo užduotį atlieka kunigai ir pašvęstieji vyrai bei moterys. meldžiantis už kunigusNorėtume juos lydėti ir palaikyti šiame solidariame socialiniame darbe.

Mirusiųjų laidojimas

Siūlo mišios už mirusiuosius ir oriai laidoti mirusiuosius atrodo kaip nereikalingas įpareigojimas, tačiau taip nėra. Karo metu tai gali būti labai sudėtinga užduotis. Kodėl svarbu žmogaus kūną palaidoti oriai? Kadangi žmogaus kūnas buvo namai Šventoji Dvasia. Mes esame "Šventosios Dvasios šventyklos". 1 Kor 6, 19.

Dvasiniai gailestingumo darbai
1 Neišmoktų mokymas.
2 Duokite gerų patarimų tiems, kuriems jų reikia.
3 Pataisykite prasižengusįjį.
4 Atleiskite tiems, kurie mus įžeidžia.
5 Paguosti liūdinčius.
6 Kantriai kentėti kitų klaidas.
7 Melskitės Dievui už gyvuosius ir mirusiuosius.

Dvasiniai gailestingumo darbai

"Krikščionis negali rūpintis tik asmeninėmis problemomis, nes turi gyventi galvodamas apie visuotinę Bažnyčią, galvodamas apie visų sielų išganymą".
Popiežius Pranciškus

Neišmokusiųjų mokymas

"Tie, kurie moko minias teisumo, spindės kaip žvaigždės per amžių amžius". (Dan 12, 3b).

Tai taikoma bet kokio dalyko mokymui, taip pat ir religijos. Šis mokymas gali būti rašytinis arba žodinis, bet kokiomis ryšio priemonėmis arba tiesiogiai. Pagalbos ir paramos teikimas kunigų ugdymas taip pat yra dvasinio gailestingumo darbas.

Gerų patarimų teikimas tiems, kuriems jų reikia

Viena iš Šventosios Dvasios dovanų yra patarimo dovana. Todėl tas, kuris ketina duoti gerą patarimą, pirmiausia turi būti suderintas su Dievu, nes tai ne asmeninės nuomonės reiškimas, o gero patarimo davimas tiems, kuriems reikia patarimo.

Nusikaltėlio ištaisymas

Brolišką pataisymą aiškina pats Jėzus Mato evangelijoje: "Jei tavo brolis nusideda, eik, pasikalbėk su juo vienas ir papriekaištauk jam. Jei jis tavęs klauso, vadinasi, laimėjai savo brolį". (Mt 18, 15-17).

Norėdami pataisyti savo artimą, turime tai daryti klusniai ir nuolankiai. Dažnai tai bus sunku, bet galime prisiminti, ką apaštalas Jokūbas sako savo laiško pabaigoje: "Kas nusidėjėlį atitraukia nuo blogo kelio, tas išgelbės jo sielą nuo mirties ir gaus daugelio nuodėmių atleidimą" (Jok 5, 20).

Atleiskite įžeidimus

Kai meldžiamės Viešpaties malda, sakome: "Atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams", o Jėzus Kristus mums sako: "Jei jūs atleisite žmonių kaltes, ir dangiškasis Tėvas atleis jums. Bet jei jūs neatleisite žmonėms jų nusižengimų, ir Tėvas jums neatleis". (Mt 6, 14-15).

Atleidimas - tai keršto ir nuoskaudos įveikimas. Tai reiškia maloniai elgtis su tuo, kuris mus įžeidė. Didžiausias atleidimas yra Kristaus atleidimas ant kryžiaus, kuris mus moko, kad turime atleisti viską ir visada: "Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro". (Lk 23, 34).

Paguoda liūdintiems

Paguoda liūdintiems, kenčiantiems nuo asmeninių sunkumų ar atsidūrusiems akimirkoje, kai reikia įveikti sielvartą yra dar vienas dvasinio gailestingumo darbas. Dažnai jis bus papildytas geru patarimu, kuris padės įveikti skausmo ar liūdesio situacijas. Palydėti savo artimą visada, o ypač sunkiausiomis akimirkomis, reiškia praktiškai įgyvendinti Evangelijos Jėzaus pavyzdį, kuris atjautė kitų skausmą, kai tik jį matė.

kantriai pakęsti kitų trūkumus

Kantrybė kitų žmonių klaidų akivaizdoje yra dorybė ir gailestingumo darbas. Kai šių ydų nešiojimas sukelia daugiau žalos nei naudos, su didele meile ir švelnumu reikėtų įspėti.

Malda už gyvuosius ir mirusiuosius

Šventasis Paulius rekomenduoja melstis už visus be išimties, taip pat už valdininkus ir atsakingus asmenis. Meldžiantis už kunigiškuosius ir religinius pašaukimus ir popiežiaus ketinimus. Taip pat svarbu melstis už mirusiuosius, esančius Skaistyklamelstis už juos ir prašyti plenariniai atlaidai kad jų sielos būtų laisvos nuo nuodėmės. 

Pasikliaukite kitų silpnybėmis

Nors, be abejo, dera pagyvinti projektus, prie kurių galime prisidėti, įprasta gailestingumo sritis yra kasdienis darbas, kurį valdo aistra padėti: ką dar galiu padaryti, ką dar galiu įtraukti? Visa tai yra gailestingumas veiksme, be tvarkaraščių, be skaičiavimų: "dinamiškas gailestingumas, ne kaip sureikšmintas ir apibrėžtas daiktavardis, ne kaip būdvardis, kuris šiek tiek papuošia gyvenimą, bet kaip veiksmažodis - gailestingumas ir būti gailestingam".Pranciškus, 1-oji meditacija per kunigų jubiliejų, 2016 m. birželio 2 d.

Bendradarbiaujant:

OpusDei.com
Katalikų Bažnyčios katalikybė
Popiežius Pranciškus, 3-ioji meditacija apie Kunigų jubiliejų

Kunigai - Dievo šypsena žemėje

Paaukojimą galite įvardyti savo veidu. Padėkite mums ugdyti vyskupijos ir vienuolijos kunigus.

Susiję straipsniai