Werken van barmhartigheid: geestelijke en lichamelijke - CARF
Selecteer een pagina
M.V.C.
17 mrt, 21

Blog

heilige expeditus

Werken van barmhartigheid: geestelijke en lichamelijke

De werken van barmhartigheid zijn liefdadige handelingen waarmee wij onze naasten helpen in hun lichamelijke en geestelijke noden.

Wat zijn de werken van barmhartigheid?

Het zijn daden van onbaatzuchtigheid en vrijgevigheid die we voor anderen doen. Er zijn veertien werken van barmhartigheid, zeven lichamelijke en zeven geestelijke. Instrueren, raad geven, troosten zijn geestelijke werken van barmhartigheid, evenals vergeven en geduldig lijden. Onder de lichamelijke werken van barmhartigheid vinden we het geven van aalmoezen, dat een van de belangrijkste getuigenissen is van broederlijke naastenliefde; het is ook een praktijk van rechtvaardigheid die God behaagt. Catechismus van de Katholieke Kerk, 2447

Paus Franciscus heeft 2014 uitgeroepen tot het jaar van de Jaar van BarmhartigheidHier gaan we kijken naar de werken van barmhartigheid die hij heeft aanbevolen om in deze tijd te mediteren en uit te voeren, maar die niet vergeten mogen worden.

Elke christen moet deze werken in gedachten houden als "een manier om ons geweten, dat vaak lusteloos staat tegenover het drama van de armoede, wakker te schudden en nog dieper door te dringen in het hart van het Evangelie, waar de armen de bevoorrechte ontvangers zijn van de goddelijke barmhartigheid".

De Kerk heeft de wijsheid van een goede moeder, die weet wat haar kinderen nodig hebben om gezond en sterk op te groeien, naar lichaam en geest. Door de werken van barmhartigheid nodigt hij ons uit te herontdekken dat zowel het lichaam als de ziel van onze medemensen zorg nodig hebben, en dat God aan ieder van ons deze zorg toevertrouwt.. "Het object van barmhartigheid is het menselijk leven zelf in zijn totaliteit. Ons eigen leven als "vlees" heeft honger en dorst, behoefte aan kleding, onderdak en bezoek, en aan een waardige begrafenis, die niemand zichzelf kan geven (...). Ons eigen leven als "geest" heeft opvoeding, correctie, bemoediging en troost nodig (...). Wij hebben anderen nodig die ons raad geven, ons vergeven, ons verdragen en voor ons bidden".  Franciscus, 3e meditatie bij het priesterjubileum, 2-VI-2016.

Paus Franciscus besluit een van zijn catecheses over de 14 werken van barmhartigheid

Impact van de werken van barmhartigheid op de persoon die ze verricht

De beoefening van de werken van barmhartigheid genereert genade voor degene die ze doet. Het evangelie van Lucas vertelt de woorden van Jezus: "Geef, en u zal gegeven worden". Met de werken van barmhartigheid doen we dus Gods wil, we geven iets van onszelf aan anderen en de Heer belooft ons dat hij ons ook zal geven wat we nodig hebben.

Anderzijds is het verrichten van werken van barmhartigheid een manier om onze ziel te compenseren en te herstellen voor onze zonden die al vergeven zijn in het sacrament van de verzoening. de bekentenis. Door goede werken te verrichten, zoals natuurlijk de Werken van Barmhartigheid. "Zalig zijn de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid verkrijgen. Mt.5, 7.

Bovendien helpen de Werken van Barmhartigheid ons vooruit op de weg naar de Hemel, omdat ze ons doen lijken op Jezus, ons model, die ons heeft geleerd hoe onze houding tegenover anderen moet zijn. In Mattheüs vinden we de volgende woorden van Christus: "Legt u geen schatten op aarde, waar mot en roest bederven en waar dieven inbreken en stelen; maar legt u schatten op in de hemel, waar mot en roest niet bederven en waar dieven niet inbreken en stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn".

Door dit onderwijs van de Heer te volgen ruilen wij tijdelijke goederen in voor eeuwige goederen, die werkelijk waardevol zijn.

Lichamelijke werken van barmhartigheid
1 De zieken bezoeken
2 De hongerigen voeden
3 Geef de dorstigen te drinken.
4 onderdak geven aan pelgrims.
5 Naakte dressing.
6 Bezoek aan gevangenen.
7 De doden begraven.

Lichamelijke Werken van Barmhartigheid

"Een mens die niet reageert op beproevingen of onrechtvaardigheden, en die er niet naar streeft deze te verlichten, is geen mens naar de maat van de liefde van Christus' hart".
Paus Franciscus

Geef de hongerigen te eten en de dorstigen te drinken.

"Wie twee jassen heeft, deelt ze uit aan wie er geen heeft; en wie genoeg te eten heeft, doet hetzelfde" (Lc 3,11). Deze twee werken van barmhartigheid vullen elkaar aan en verwijzen naar de hulp die wij moeten geven in de vorm van voedsel en andere goederen aan hen die het meest behoeftig zijn.

Verschaffen van accommodatie voor pelgrims

Het komt tegenwoordig niet vaak voor, maar het kan gebeuren dat we iemand in ons huis ontvangen, niet uit pure gastvrijheid van vriendschap of familie, maar uit echte nood.

Naakte dressing

Dit werk van barmhartigheid is gericht op het verlichten van een andere basisbehoefte: kleding. Vaak wordt het ons gemakkelijker gemaakt door de kledinginzamelingen in parochies en andere centra. Als het gaat om het geven van onze kleren, is het goed te bedenken dat we kunnen geven wat we over hebben of wat niet meer bruikbaar is, maar we kunnen ook geven wat nog bruikbaar is.

In de brief van Jacobus worden we aangemoedigd om vrijgevig te zijn: "Als een broeder of zuster naakt is en geen dagelijks voedsel heeft, en een van u zegt tegen hem: 'Ga in vrede, laat u verwarmen of voeden', maar u geeft hem niet wat nodig is voor het lichaam, wat voor goeds is dat?" James 2, 15-16.

De zieken bezoeken

In deze tijd van wereldwijde pandemie krijgt dit werk van barmhartigheid een sterke betekenis. Het is een echte zorg, zowel in termen van fysieke behoeften, als in termen van hen gezelschap houden en bidden voor de zieken en de ouderen. Een goed voorbeeld uit de Heilige Schrift is de parabel van de barmhartige Samaritaan in het Evangelie van Lucas.

Bezoek aan gevangenen

Het bestaat erin de gevangenen te bezoeken en hun niet alleen materiële maar ook geestelijke hulp te bieden, die hen helpt zich als mens te verbeteren, zich te beteren en te leren werk te doen dat nuttig voor hen kan zijn wanneer zij de door justitie toegekende tijd uitzitten. Vandaag zijn het de priesters en de gewijde mannen en vrouwen die deze ingewikkelde taak van solidariteit uitvoeren. bidden voor priestersWij willen hen begeleiden en steunen bij dit sociale werk van solidariteit.

De doden begraven

Het aanbieden van een mis voor de overledene en waardige begrafenis van de doden lijkt een overbodige opdracht, maar dat is het niet. In oorlogstijd kan het een zeer veeleisende opdracht zijn. Waarom is het belangrijk om het menselijk lichaam een waardige begrafenis te geven? Omdat het menselijk lichaam het huis van de Heilige Geest. Wij zijn "tempels van de Heilige Geest". 1 Kor 6, 19.

Geestelijke werken van barmhartigheid
1 De ongeleerden onderwijzen.
2 Geef goede raad aan hen die het nodig hebben.
3 Corrigeer de overtreder.
4 Vergeef hen die ons beledigen.
5 Om de droevigen te troosten.
6 Met geduld de tekortkomingen van anderen ondergaan.
7 Bid tot God voor de levenden en de doden.

Spirituele werken van barmhartigheid

"Een christen kan niet alleen stilstaan bij persoonlijke problemen, want hij moet leven met de universele Kerk voor ogen, denkend aan het heil van alle zielen".
Paus Franciscus

De ongeleerden onderwijzen

"Zij die de schare gerechtigheid leren, zullen schitteren als de sterren voor eeuwig en altijd". (Dan 12, 3b).

Dit heeft betrekking op onderwijs over welk onderwerp dan ook: ook over religieuze onderwerpen. Dit onderwijs kan schriftelijk of mondeling, via elk communicatiemiddel of rechtstreeks plaatsvinden. Hulp en steun verlenen aan de priesterlijke vorming is ook een werk van geestelijke barmhartigheid.

Goede raad geven aan hen die het nodig hebben

Een van de gaven van de Heilige Geest is de gave van raadgeving. Wie dus goede raad wil geven, moet in de eerste plaats met God overeenstemmen, want het gaat niet om het geven van persoonlijke meningen, maar om het geven van goede raad aan hen die leiding nodig hebben.

De overtreder corrigeren

Broederlijke correctie wordt door Jezus zelf uitgelegd in het evangelie van Matteüs: "Als je broeder zondigt, ga dan met hem alleen praten en maak hem verwijten. Als hij naar je luistert, heb je je broer gewonnen". (Mt 18, 15-17).

Om onze naaste te corrigeren moeten we dat doen met zachtmoedigheid en nederigheid. Het zal vaak moeilijk zijn, maar we kunnen onthouden wat de apostel Jacobus aan het einde van zijn brief zegt: "Wie een zondaar van zijn slechte weg afkeert, zal zijn ziel redden van de dood en vergeving krijgen voor vele zonden" (Jacobus 5:20).

Vergeef beledigingen

Als we het Onze Vader bidden, zeggen we: "Vergeef ons onze schuld, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven" en Jezus Christus zegt ons: "Als u de mensen hun schuld vergeeft, zal ook de hemelse Vader u vergeven. Maar indien gij de mensen hun schuld niet vergeeft, zal de Vader u niet vergeven". (Mt 6, 14-15).

Vergeving is het overwinnen van wraak en wrok. Het betekent het vriendelijk behandelen van degene die ons heeft beledigd. De grootste vergeving is die van Christus aan het kruis, die ons leert dat wij alles en altijd moeten vergeven: "Vader, vergeef hun, want zij weten niet wat zij doen". (Lc 23:34).

Het troosten van de droevige

Troost voor de verdrietige, voor degene die een persoonlijke moeilijkheid heeft of die zich in een moment bevindt waarin hij moet verdriet overwinnen is een ander werk van geestelijke barmhartigheid. Vaak wordt dit aangevuld met goede raad, die helpt om die situaties van pijn of verdriet te overwinnen. De naaste steeds, maar vooral in de moeilijkste momenten begeleiden, is het voorbeeld van Jezus uit het Evangelie in praktijk brengen, die medelijden had met de pijn van anderen wanneer hij die zag.

Met geduld de tekortkomingen van anderen verdragen

Geduld tegenover de fouten van anderen is een deugd en een werk van barmhartigheid. Wanneer het dragen van deze gebreken meer kwaad dan goed doet, moet met grote naastenliefde en zachtheid de waarschuwing worden gegeven.

Bidden voor de levenden en de doden

Paulus beveelt aan te bidden voor allen, zonder onderscheid, ook voor heersers en mensen in verantwoordelijke posities. Bidden voor priester- en religieuze roepingen en de intenties van de paus. Het is ook belangrijk om te bidden voor de overledenen die in de Vagevuurbid voor hen en vraag plenaire aflaat zodat hun zielen vrij zijn van zonde. 

De zwakte van anderen opvangen

Hoewel het zeker gepast is leven te geven aan projecten waar we de mogelijkheid hebben een handje te helpen, is het gebruikelijke terrein van barmhartigheid een dagelijks werk beheerst door de passie om te helpen: wat kan ik nog meer doen? Wie kan ik er nog meer bij betrekken? Dit alles is barmhartigheid in actie, zonder tijdschema's, zonder berekeningen: "een dynamische barmhartigheid, niet als een gerehabiliteerd en gedefinieerd zelfstandig naamwoord, noch als een bijvoeglijk naamwoord dat het leven een beetje versiert, maar als een werkwoord - barmhartig zijn en barmhartig zijn".Franciscus, 1e meditatie bij het priesterjubileum, 2-VI-2016.

Met medewerking van:

OpusDei.com
Katholicisme van de Katholieke Kerk
Paus Franciscus, 3e meditatie over het priesterjubileum

Priesters, Gods glimlach op aarde

Geef uw donatie een gezicht. Help ons om diocesane en religieuze priesters te vormen.

Gerelateerde artikelen