Co to jest ksiądz? - Dowiedz się o pracy księdza | CARF
Seleccionar página

Co to jest ksiądz?

"Kapłan jest na usługach ludzi: jest szafarzem ich zbawienia, ich szczęścia, ich autentycznego wyzwolenia" - Benedykt XVI.

Co i kto to jest ksiądz?

"W Kościele i dla Kościoła kapłani są sakramentalnym przedstawieniem Jezusa Chrystusa, Głowy i Pasterza", Święty Jan Paweł II.

Kiedy ksiądz jest utworzony i przyjmuje sakrament święceń, jest gotów użyczyć swego ciała i ducha, czyli całej swej istoty, Panu, czyniąc z niego użytek "zwłaszcza w tych momentach, kiedy sprawuje Ofiarę Ciała i Krwi Chrystusa, kiedy w imię Boga, w sakramentalnej spowiedzi, odpuszcza grzechy".

Udzielanie tych dwóch sakramentów jest tak centralnym elementem misji kapłana, że wszystko inne musi się wokół niego obracać", Święty Josemaría. 

Jeśli chodzi o misję kapłana, to "właśnie dlatego, że należy do Chrystusa, kapłan jest radykalnie na usługach ludzi: jest szafarzem ich zbawienia, ich szczęścia, ich autentycznego wyzwolenia".

Benedykt XVI - GA 24/06/09

Misja księdza

"To kapłaństwo jest ministerialny. Ta funkcja, którą Pan powierzył pasterzom swojego ludu, jest prawdziwą służbą" (CV II, LG, 24)".

To jest powód godności kapłanów, która nie jest osobista, lecz eklezjalna. Godność misterium, którego dokonują, za każdym razem, gdy zamieniają chleb i wino w ciało i krew naszego Pana, jest powodem wiary, który nadaje sens całemu chrześcijaństwu.

W tych kapłanach podziwiamy cnoty właściwe każdemu chrześcijaninowi i każdemu uczciwemu człowiekowi: wyrozumiałość, sprawiedliwość, życie pełne pracy (w tym przypadku pracy kapłańskiej), dobroczynność, wykształcenie, łagodność w postępowaniu z innymi.

My, wierni chrześcijańscy, oczekujemy, że charakter kapłański będzie wyraźnie podkreślany: że kapłan modli się; że udziela sakramentów; że jest gotowy przyjąć wszystkich, niezależnie od tego, jakimi są ludźmi; że wkłada miłość i oddanie w sprawowanie sakramentów Msza Święta; który siedzi w konfesjonale, który pociesza tych, którzy pacjenci i dla strapionych; mieć radę i miłość dla potrzebujących; dawać katechezę; głosić Słowo Boże, a nie jakąś inną ludzką naukę, która nawet gdyby była doskonale znana, nie byłaby nauką, która zbawia i prowadzi do życia wiecznego.

"Bóg jest jedynym bogactwem, które ludzie ostatecznie chcą znaleźć u księdza". Benedykt XVI, Przemówienie, 16-03-2009 r..

Jaka jest jego tożsamość?
Św. Josemaría pyta: "To od Chrystusa. Wszyscy chrześcijanie mogą i powinni być nie alter Christus, ale ipse Christus: innymi Chrystusami, samym Chrystusem! Ale u księdza jest to dane natychmiast, w sposób sakramentalny".

Św. Josemaría, Ksiądz na wieczność, 13-04-1973 r.

 

"Nasza tożsamość ma za swoje ostateczne źródło miłość Ojca (...) Życie i posługa kapłana są kontynuacją życia i działania samego Chrystusa".

Święty Jan Paweł II, Wiadomość, 02-11-1990.

 

Dlaczego Chrystus ustanowił posługę kapłańską?

Posługa kapłańska istnieje nie dla niej samej, ale dla "formacji wspólnoty chrześcijańskiej, aby była zdolna do promieniowania wiarą i miłością w społeczeństwie obywatelskim". (Błogosławiony Alvaro del Portillo - Pisma o kapłaństwie).

Ponieważ jego tożsamość jest sakramentalnie tożsamością Chrystusa, wierność kapłana odpowiada wierności Chrystusa. Stąd potrzeba świętości kapłana, nie tylko dla obiektywnej skuteczności sakramentów, ale także dla pełnej przyszłości służby, którą w każdej posłudze świadczy on wiernym.

"Chociaż ich różnica jest zasadnicza, a nie tylko w stopniu, [kapłaństwo chrzcielne lub powszechne i kapłaństwo służebne] są sobie nawzajem wyświęcone". (LG, 10).

"Kapłaństwo służebne narodziło się w Wieczerniku, razem z Eucharystią, jak to często podkreślał mój czcigodny Jan Paweł II. W swoim ostatnim Liście z Wielkiego Czwartku (n. 1) napisał: "Kapłańska egzystencja musi mieć jako szczególny tytuł formę eucharystyczną". Właśnie ta 'eucharystyczna forma' życia kapłana sprawia, że jego stan celibatu jest tak szczęśliwie odpowiedni, że uwiarygodnia jego oddanie się przynależności do Kościoła miłością oblubieńczą, nieustannie pobudzając w nim miłość pasterską w służbie wszystkim duszom" (n. 2).

Benedykt XVI - 2-04-2005 r.

Księża, uśmiech Boga na ziemi

Proszę nadać twarz swojej darowiźnie. Pomóż nam formować kapłanów diecezjalnych i zakonnych.