Daňové úľavy z darovania - Patronátne právo - CARF
Vyberte stranu

Daňová odpočítateľnosť darov mimovládnym organizáciám a nadáciám

Zákon o mecenášstve 49/2002, ktorý odmeňuje súkromné úsilie v činnostiach všeobecného záujmu.

Úľava z grantu CARF šípkou nadol

Darujte 150 € a využite 80 % odpočet %

Daňové výhody pre darcov

Vďaka novému zákonu o mecenášstve sa z darov do výšky 150 EUR odpočíta daň 80 %. Inými slovami, ak darujete 12,50 € mesačne alebo 150 € ročne, daňový úrad vám vráti 120 € v daňovom priznaní. Za 30 eur ročne môžete pomôcť našim seminaristom pokračovať vo formácii, a tak zabezpečiť, aby žiadne povolanie nebolo stratené.

Vypočítajte si možnosť odpočítania dane z darovanej sumy:

Tabuľka daňových úľav

Vysvetľujeme vám zákon o patronáte 49/2002

z 23. decembra o daňovom režime pre neziskové organizácie a daňových stimuloch pre mecenášov.

Článok 19. Odpočítanie daňovej povinnosti z príjmu fyzických osôb

  1. Daňovníci dane z príjmov fyzických osôb sú oprávnení odpočítať od svojej hrubej daňovej povinnosti výsledok uplatnenia nasledujúcej stupnice na základ odpočtu zodpovedajúci všetkým darom, darovaným prostriedkom a príspevkom s právom na odpočet, určený v súlade s ustanoveniami článku 18 tohto zákona:
    Základ odpočtu Suma do
    Percentuálny odpočet 150 eur. - 80%. Zostávajúci základ pre odpočet - 35%
    Ak sa v dvoch bezprostredne predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach poskytli v prospech toho istého subjektu dary, príspevky alebo príspevky s právom na odpočet vo výške, ktorá sa v každom z nich rovná alebo je vyššia ako v predchádzajúcom roku, percento odpočtu uplatniteľné na základ odpočtu v prospech toho istého subjektu, ktorý presahuje 150 EUR, je 40 %.
  2. Základ tejto zrážky sa vypočíta na účely limitu stanoveného v článku 69 ods. 1 zákona č. 35/2006 z 28. novembra 2006 o dani z príjmov fyzických osôb, ktorým sa čiastočne menia a dopĺňajú zákony o dani z príjmov právnických osôb, dani z príjmov nerezidentov a dani z majetku.

Článok 20. Odpočet daňovej povinnosti z príjmov právnických osôb

  1. Daňovníci dane z príjmov právnických osôb majú právo odpočítať od hrubej splatnej dane zníženej o odpočty a úľavy stanovené v kapitolách II, III a IV hlavy VI zákona č. 43/1995 z 27. decembra o dani z príjmov právnických osôb 35 % základu pre odpočet stanoveného v súlade s ustanoveniami článku 18. Sumy zodpovedajúce neodpočítanému zdaňovaciemu obdobiu sa môžu uplatniť v daňových priznaniach za zdaňovacie obdobia končiace v desiatich bezprostredne nasledujúcich rokoch a po nich. Ak sa v dvoch bezprostredne predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach poskytli v prospech toho istého subjektu dary, príspevky alebo príspevky s právom na odpočítanie dane v sume, ktorá sa v každom z nich rovnala alebo bola vyššia ako v predchádzajúcom zdaňovacom období, percento odpočítania uplatniteľné na základ odpočítania dane v prospech toho istého subjektu je 40 %.
  2. Základ pre tento odpočet nesmie presiahnuť 10 % základu dane za zdaňovacie obdobie. Sumy presahujúce tento limit sa môžu uplatniť v zdaňovacích obdobiach končiacich sa v desiatich rokoch bezprostredne nasledujúcich po tomto období a po ňom.

Môžem pri darovaní získať daňové výhody?

Váš vecný dar je odmenený. Cieľom zákona o mecenášstve je priamo a účinne podporovať súkromné úsilie v činnostiach všeobecného záujmu, a preto zavádza stimuly pre darcov. Hneď ako budeme mať oficiálne posúdenie od Monte de Piedad CaixaBank, budeme môcť vystaviť príslušné potvrdenie, ktoré vám umožní získať výhody.

Z adresy tu máte prístup k dokumentu, ktorý analyzuje daňový režim pre dary, vecné dary a príspevky v prospech nadácií, na ktoré sa vzťahuje kráľovský zákonný dekrét č. 17/2020 z 5. mája, uverejnený v úradnom vestníku zo 6. mája 2020, ktorý obsahuje zmenu článku 19 zákona č. 49/2002.

Daňové výhody pre fyzické osoby (IRPF)
Prvých 150 € Odpočítanie 80 %
Zvyšok Odpočítanie 35 %
Opakované dary Odpočítanie 40 %
Limit na odpočet zdaniteľného príjmu Odpočítanie 10 %
Daňové výhody pre spoločnosti (IS)
Dary vo všeobecnosti Odpočítanie 35 %
Opakované dary Odpočítanie 40 %
Limit na odpočet zdaniteľného príjmu Odpočítanie 10 %