Úžasná spolupráca s Bohom* - Nadácia CARF
Vyberte stranu
CARF
26 Sep, 22

Odborné články

Don Ramiro Pellitero sa zamýšľa nad pápežovou homíliou k novým kardinálom, ktorej ústrednou otázkou je otázka údivu.

Zázrak práce s Bohom*.

Pápežova homília k novým kardinálom 30. augusta je okrem iného v rámci svojho žánru a stručnosti aj lekciou toho, čo by sme mohli nazvať duchovnou a pastoračnou ekleziológiou.
V tomto Homília Svätého Otca ústrednou otázkou je otázka úžasu.. Čítania vybrané z listu Efezanom (porov. Ef 1, 2-14) a z Matúšovho evanjelia (porov. Mt 28, 16-20), naznačujú pápežovi Františkovi, že údiv, tento "údiv", ktorý vyvoláva pôsobenie Ducha Svätého v Cirkvi. Výklad pápežových argumentov rozdelíme do troch bodov:

Úžas nad plánom spásy

1. Svätý Pavol preberá liturgický hymnus, ktorý dobrorečí Bohu za jeho plán spásy. František hovorí, že náš údiv nad týmto plánom spásy by nemal byť o nič menší ako náš údiv nad vesmírom okolo nás, kde sa napríklad všetko vo vesmíre pohybuje alebo zastavuje podľa sily gravitácie. V Božom pláne v čase je teda tým ťažiskom, kde má všetko svoj pôvod, zmysel a cieľ, Kristus.

Podľa slov Františka v jeho glose o Svätý PavolV Kristovi sme boli požehnaní už pred stvorením, v ňom sme boli povolaní, v ňom sme boli vykúpení, v ňom sa každé stvorenie vrátilo k jednote a všetci, blízki i vzdialení, prví i poslední, sú vďaka pôsobeniu Ducha Svätého určení na chválu Božej slávy." Z tohto dôvodu Pápež nás vyzýva, aby sme chválili, žehnali, klaňali sa a ďakovali za toto Božie dielo, za tento plán spásy. 

Presne tak, ak si uvedomíme, že tento "plán sa s nami stretáva v živote každého z násPonecháva nám slobodu odpovedať na tento láskyplný plán, ktorý pochádza zo srdca Boha Otca, ako uvádza Katechizmus Katolíckej cirkvi.

Nie je to teda plán, ktorý Boh vytvoril za našimi chrbtami, bez nás a bez našej slobody. Naopak: je láskyplný projekt, ktorý nám predkladá a ktorý napĺňa dejiny sveta a ľudského života zmyslom., hoci mnohé aspekty tohto plánu nám nie sú úplne známe a môžu byť známe neskôr.

A František sa nás všetkých pýta: "Ako je to s vaším úžasom, pociťujete niekedy úžas, alebo ste zabudli, čo to znamená? V skutočnosti. Je veľmi vhodné obdivovať Božie dary.V opačnom prípade si naň môžeme najprv zvyknúť a potom stratí zmysel.

Antoine de Saint-Éxupéry pozoroval vo vlaku Malý princ (kap. XXII), sú to deti, ktoré majú nosy pritlačené k oknám, zatiaľ čo dospelí sa venujú iným bežným činnostiam.

Don Ramiro Pellitero sa zamýšľa nad pápežovou homíliou k novým kardinálom, ktorej ústrednou otázkou je otázka údivu.
"Toto je, drahí bratia a sestry, služobník Cirkvi: niekto, kto vie žasnúť nad Božím plánom a v tomto duchu vášnivo miluje Cirkev, pripravený slúžiť v jej poslaní kdekoľvek a akokoľvek si to Duch Svätý želá.
Pápež František, Bazilika svätého Petra, mumenie, 30. augusta 2022.

 Údiv nad tým, že Boh nám ponúka spoluprácu

2. Po druhé, pápež poznamenáva, že Ak sa teraz pozrieme na Pánovu výzvu učeníkom v Galilei, objavíme nový údiv.. Tentoraz to nie je ani tak kvôli samotnému plánu spásy, ale prekvapivo preto, Boh nás zapája do tohto plánu, zapája nás. Pánove slová jedenástim učeníkom sú: "Choďte (...) učte všetky národy, krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich všetko, čo som vám prikázal" (Mt 28, 19-20); a potom záverečný prísľub, ktorý dáva nádej a útechu: "Ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta" (v. 20).

A Petrov nástupca poukazuje na to, že tieto slová zmŕtvychvstalého Ježiša "majú aj po dvetisíc rokoch moc rozochvieť naše srdcia" Prečo? Je totiž úžasné, že Pán sa rozhodol evanjelizovať svet práve z tejto chudobnej skupiny učeníkov. 

Tu by sme si mohli položiť otázku, či do tohto plánu spásy vstupujú iba kresťania, alebo na ňom spolupracujú iba kresťania. V skutočnosti akákoľvek osoba -a iné bytosti podľa ich vlastnej podstaty. vstúpiť do týchto láskyplných Božích plánov. A zároveň majú kresťania na základe Božieho vyvolenia (pred ustanovením sveta, porov. Ef 1, 4) v tomto projekte osobitné miesto, podobné miestu Márie, dvanástich apoštolov a žien, ktoré od začiatku nasledovali Pána. To je to, čo Boh robí: prichádza k jednému prostredníctvom druhého.

Čo sa František snaží dosiahnuť tým, že na potrebu "úcty" upozorňuje nových kardinálov?

Povedal to sám pápež a platí to aj pre všetkých kresťanov. Aby sme si uvedomili našu malosť, našu neprimeranosť k spolupráci na božských plánoch. Aby nás oslobodil od pokušenia cítiť sa "na výške" Božieho plánu. (najvýznamnejší, ako sa nazývajú kardináli), spoliehať sa na falošnú istotu, možno si myslieť, že Cirkev je veľká a pevná...

František hovorí, že to všetko má niečo do seba (ak sa na to pozeráme očami viery, pretože Boh je ten, kto nás povolal a dáva nám možnosť spolupracovať s ním). Je to však prístup, ktorý nás môže priviesť k nechať sa oklamať podľa "klamár (t. j. diabol). A stať sa, po prvé, "svetským" (s červom duchovnej svetskosti); a po druhé "neškodným", t. j. bez sily a bez nádej účinne spolupracovať pri záchrane.

Zázrak byť cirkvou

3. Rímsky biskup napokon poukazuje na to, že celé tieto pasáže v nás prebúdzajú (alebo by mali prebúdzať) "úžas nad tým, že sme Cirkev"; príslušnosti k tejto rodine, k tomuto spoločenstvu veriacich, ktorí tvoria jedno telo s Kristom, z nášho krstu. Tam sme dostali dva korene úžasu, ako sme videli: po prvé, aby sme boli požehnaní v Kristovi, a po druhé, aby sme išli s Kristom do sveta.

A František vysvetľuje, že Je to úžas, ktorý sa vekom nezmenšuje, ani sa nezmenšuje so zodpovednosťou.(mohli by sme povedať: s úlohami, darmi, službami a charizmami, ktoré každý z nás môže dostať v Cirkvi, v službe Cirkvi a svetu).

V tomto bode František pripomína postavu svätého pápeža Pavla VI. a jeho programovú encykliku Ecclesiam suamnapísaný počas Druhého vatikánskeho koncilu. Pápež Montini tam hovorí: "Toto je hodina, v ktorej si Cirkev musí hlbšie uvedomiť samu seba, [...] svoj vlastný pôvod, [...] svoje vlastné poslanie".. A práve s odkazom na List Efezanom túto misiu vkladá do perspektívy plánu spásy; do "rozdelenia tajomstva, ktoré je od vekov ukryté v Bohu... aby sa stalo známym... prostredníctvom Cirkvi" (Ef 3, 9-10).

Francisco Pavla VI. používa ako vzor, aby predstavil profil toho, aký by mal byť duchovný v Cirkvi.Ten, kto vie žasnúť nad Božím plánom a v tomto duchu vášnivo miluje Cirkev, pripravený slúžiť jej poslaniu kdekoľvek a akokoľvek si to Duch Svätý želá." Taký bol apoštol pohanov pred svätým Pavlom VI. schopnosť žasnúť, byť vášnivý a slúžiť. A to by tiež malo byť meradlom alebo teplomerom nášho duchovného života.

Pápež v závere opäť adresuje kardinálom niekoľko otázok, ktoré sú užitočné pre nás všetkých, pretože my všetci - veriaci a služobníci Cirkvi - sa veľmi odlišným a vzájomne sa dopĺňajúcim spôsobom podieľame na tej veľkej a jedinečnej "službe spásy", ktorá je poslaním Cirkvi vo svete:

"Alebo ste si na to tak zvykli, že ste to stratili? Ste schopní znovu žasnúť?" Upozorňuje, že to nie je len ľudská schopnosť, ale predovšetkým milosť od Boha, o ktorú musíme prosiť a byť za ňu vďační, chrániť ju a robiť plodnou, ako Mária a jej príhovor.

Ramiro Pellitero Iglesias
Profesor pastorálnej teológie na Teologickej fakulte Navarrskej univerzity.

(*) Publikované v "Iglesia y nueva evangelización".

Kňazi, Boží úsmev na zemi

Pridajte k svojmu daru aj svoju tvár. Pomôžte nám formovať diecéznych a rehoľných kňazov.

Súvisiace články